Kontaktpersoner för Storvind ek för

Vem gör vad?

Föreningen utgörs av 7 byaområden, i huvudsak norr om väg 95. Varje byaområde (inkl Jörn) representeras av en ordinarie ledamot eller en suppleant som beslutande vid årsmöten/ föreningsstämmor.

Det är föreningen som

 • är motparten och som förhandlar med vindkraftbolagen.
 • blir mottagare från/efter 2020 för den bygdepeng som betalas ut från vindkraftbolagen.
 • tillsammans med byarna inventerar behov i de olika byaområdena och slussar pengar till projekt som bygdens ”folk” anser vara viktiga.

Det formella ansvaret bärs av en hos Bolagsverket registrerad styrelse som mellan årsmötena/ föreningsstämmorna driver verksamheten framåt.

Årsmöten och röstning

I en ekonomisk förening ska man som i alla andra föreningar hålla årsmöten (eller om man väljer att kalla det föreningsstämma). Till mötena ska byaområdenas ledamöterna kallas. Varje ledamot har sedan i sin tur ansvar att, inom sitt område, kommunicera ut på anslagstavlor och muntligt eller via annat forum, vad som är på gång.

Vid årsmötena har alla behöriga deltagare rätt att delta och att tycka till. Vid röstning är det enbart en  byarepresentant från varje område som har rösträtt. Det kallas i lagen om ekonomisk förening att man har ett fullmäktige. Föreningens styrelse som hanterar årets alla löpande frågor, behöver till antalet inte överensstämma med av byarna nominerade representanter/fullmäktigeledamöter men kommer ofta att vara det.

Det finns klara fördelar med att ha ett fullmäktige som ger möjligheter att på kort varsel meddela vem som ska företräda ett område. En styrelseledamot kan inte ersättas lika lätt då protokoll från stämma (ordinarie eller extra stämma med behörig kallelse och utlysning) fordras för att sätta in annan. Utbyte av byarepresentant, dvs fullmäktigeledamot, fordrar endast protokollsbeslut från berört byaområde att personen har rätt att företräda det aktuella området. Det är inte ovanligt att en fullmäktigegrupp (=byaledamöterna) är/kan vara något större än en styrelse.

Fullmäktige (dvs byarepresentanter är fn)

I listan nedan ser vi vem som representerar sitt byaområde. Ibland ett enda byanamn, som t.ex. Granberg. Där ingår också Fågelberg och Träskholm. Till Storträsk hör sedan många år också Djupträsk, Nyborg, Andersträsk och Storträsk och Storklinta.

 • Stensträsk: Sture Lundberg (ordinarie), Ann-Kristin Nordlund (suppleant)
 • Ullbergsträsk:  Lars Sjöström (ordinarie), Rune Hällgren (suppleant)
 • Granberg: Rolf Enqvist (ordinarie), Lena Sundqvist (suppleant)
 • Storträsk: Kjell-Erik Andersson (ordinarie), Anders Lindström (suppleant)
 • Långnästräsk/Brännäs: Jan Westermark (ordinarie), Carina Westermark (suppleant)
 • Strycksele/Högheden: Arne Stenman (ordinarie), Magnus Lindqvist (suppleant)
 • Jörn samhälle: Jonas Westermark (ordinarie), Leif Hedman (suppleant)

Byaområdenas ledamöter ska formellt anmälas till Storvind och ska ha fått mandat (rätt att) fatta beslut för det område som han eller hon företräder. Särskild anmälningsblankett finns. Vilka som ingår i fullmäktige redovisas inte till Bolagsverket/Verksamt.

Styrelsen

Styrelsen består fn av:
De sju (7) personer som är ordinarie ledamöter från byaområdena.

 • Styrelsen väljs för en tid av två år, intill andra föreningsstämman efter att man blivit vald. 
 • Ordföranden väljs årligen på föreningsstämman intill slutet av nästa årsstämma.
 • Styrelsen i Storvind är beslutsför om minst fem av dem som formellt är valda (dvs registrerade hos Bolagsverket/Verksamt) deltar i mötet.
 • För att beslut ska gälla ska minst fyra vara eniga om beslutet. Vid lika röstetal väger ordförandes roll tyngre än övrigas.
 • Firman tecknas av styrelsen,  det betyder enligt lagen om ekonomiska föreningar att minst hälften av ledamöterna ska skriva under.
 • Styrelser utser också som regel också någon att få utföra betalningar, göra insättningar, ingå vissa åtaganden m m, dvs teckna firma med angivande av vissa begränsningar i belopp eller typ av ärenden. Detta kommer att fastställas på nästa styrelsemöte i Storvind då den konstituerar sig, dvs fördelar inbördes roller som t.ex. kassör och sekreterare.
 • Styrelsen har också rätt att anlita externa redovisnings- och juristresurser.
Medlemmar

Föreningen är skyldig att föra medlemsförteckning. Medlem som lämnar föreningen ska trots det finnas med i föreningens register enligt lagen om ekonomiska föreningar, minst sju år efter man utträtt ur föreningen. Medlemmar är från start de sju byaområdena.

<– Tillbaka

%d bloggare gillar detta: